سایت بهترین ابزار


سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسیرشته مدیریت جهانگردی (همراه با پرسشنامه) دسته بندی مدیریت هتلداری فرمت فایل doc حجم فایل 495 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 114 سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهریشرح مختصر: هدف اصلی این پژوهش بررسی اعتماد عمومی نسبت به سنجش توسعه گردشگری و مجرای آن در منطقه می­باشد.اعتماد درمعنای کلی بازگوی این باوراست.که دیگران با کنش خود به آسایش یا رفاه اعتماد کنندگان کمک کرده و ازآسیب زدن به آنها یا منافع شان خودداری کنند. با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسی در این پژوهش برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه 100 نفر تعیین شده و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی(تصادفی ساده)جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت.در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار spss استفاده شده است.دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است.در این پژوهش از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است.فصل اول 1کلیـــات تحقــیق 11-1- مقدمه 21-2- بیان مسئله 31-3- ضرورت واهمیت موضوع: 41-4- قلمرو تحقیق 41-4-1- قلمرو موضوعی 41-4-2- قلمرو زمانی تحقیق 41-4-3- قلمرو مکانی تحقیق 51-5- تعاریف واژه های تحقیق 5فصل دوم 6ادبیــات تحقــیق 62-1- مقدمه 72-2- تعریف گردشگری 72-3- اهمیت گردشگری 82-3-1- افزایش در آمد 92-4- انواع گردشگری 102-4-1-گردشگری شهری 102-4-2- گردشگری فرهنگی 112-5- اصول گردشگری 192-6- گردشگری، تفریح وفراغت 202-7- سیستم گردشگری 212-8- صنعت گردشگری 232-9- مدیریت بازاریابی گردشگری 242-10- تأثیرات اقتصادی بر گردشگری 262-11- تأثیرات فرهنگی واجتماعی بر گردشگری 272-12- موانع توسعه گردشگری 282-13- تعریف اعتمادعمومی 292-14- مفهوم اعتماد 302-15- اهمیت اعتمادعمومی 312-16- انواع اعتماد عمومی 322-17- ابعاد اعتماد 362-17-1- اعتماد بنیادین یا امنیت وجودی: 362-17-2- اعتماد بین شخصی 372-17-3- اعتماد اجتماعی یا اعتماد به غریبه ها 382-17-4- اعتماد نهادی 382-18- پیامدهای اعتماد اجتماعی 392-19- راهکارهای بهبود اعتماد عمومی 392-20- دلایل عمومی افول اعتماد عمومی 402-21- مشارکت 412-22- عوامل مؤثر بر مشارکت افراد از دیدگاه نظریه پردازان 442-23- پیشینه وفرهنگ مشارکت در ایران 482-25- تاریخچه 572-25-1- موقعیت جغرافیایی : 572-25-2- جمعیت : 572-25-3- آب و هوای : 582-25-4-زبان و نژاد مردم 582-25-5- مذهب مردم : 582-25-6 -آثار تاریخی شهر 59بخش سوم: تحقیقات انجام شده در داخل و خارج كشور 662-26- پیشینه تحقیق 662-26-1- پیشینه داخلی 662-26-2- پیشینه خارجی 712-27- نتیجه گیری 72فصل سوم 73روش تحقیق 733-1- مقدمه 733-2- روش پژوهش 743-3- جامعه آماری 743-4- نمونه آماری 753-5- ابزار جمع‌آوری اطلاعات 763-6- روایی و پایایی پرسشنامه 773-6-1- تعیین اعتبار(روایی) پرسشنامه 773-6-2- تعیین پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه 783-7-تجزیه و تحلیل آماری 79فصل چهارم 80تجزیه و تحلیل آماری 804-1- مقدمه 814-2 - آمار توصیفی 814-2-1- جنسیت: 814-1-2- سن 824-1-3- میزان تحصیلات 844-1-4- شغل 844-1-5- میزان درآمد 864-2-1- نتایج توصیفی 874-2-1-1- ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های پرسشنامه: 87فصل پنجم 91نتیـجه گیــری 915-1- مقدمه 915-2- خلاصه تحقیق 925-3- نتیجه گیری 935-4- محدودیت تحقیق 965-5- پیشنهادات 96منابع 97 منبع : http://tabelm.avablog.ir/post/495/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C+%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C+

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]